Gebruiksvoorwaarden

Om ze met name aan te passen aan technische innovaties en aan de evolutie van de geldende wetgeving, moeten we de volgende gebruiksvoorwaarden regelmatig aanpassen en/of wijzigen. We vragen de gebruikers dan ook om ze aan het begin van elk bezoek aan de site te raadplegen en rekening te houden met eventuele wijzigingen/wijzigingen.

INLEIDING

Deze site wordt u aangeboden door Henkel België, Esplanade 1, 1020 Brussel en Henkel Nederland B.V.: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (hierna “Henkel” genoemd). De op deze site beschikbare informatie over Henkel, de bedrijven van de Henkel Groep en derden is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid of juistheid ervan. Henkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. De toekomstgerichte uitspraken op deze website zijn naar eer en geweten gedaan. De resultaten die Henkel daadwerkelijk behaalt, kunnen echter wezenlijk verschillen van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een aantal belangrijke concurrentie- en macro-economische factoren die in sommige gevallen buiten Henkels invloedssfeer liggen. Onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot de wijziging van deze toekomstgerichte verklaringen, heeft Henkel niet de intentie om de toekomstgerichte verklaringen op deze website regelmatig te actualiseren.

Door deze site te bezoeken, aanvaardt u de algemene gebruiksvoorwaarden van de zichtbare of afdrukbare site zonder beperking of voorbehoud.

DEZE SITE EN DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT ZIJN NIET BEDOELD OF GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN, DIE CONTACT MOETEN OPNEMEN MET HUN LOKALE HENKELSITE(S) OF DE AMERIKAANSE SITES VAN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE HENKELGROEP.

ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

– 1.1 Auteursrecht

De pagina’s van onze website (inhoud, structuur) zijn auteursrechtelijk beschermd. In het bijzonder zijn reproducties, bewerkingen, vertalingen, opslag en verwerking op andere media, met inbegrip van elektronische opslag of verwerking, auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik ervan, geheel of gedeeltelijk, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel vereist. Voor elke reproductie, gebruik of verspreiding van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten (geheel of gedeeltelijk) of afbeeldingen (met uitzondering van persfoto’s van Henkel) is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel vereist. De distributie- en reproductierechten zijn in handen van Henkel.

De persfoto’s van Henkel mogen alleen worden gebruikt voor redactionele doeleinden. Henkel-persfoto’s die voor redactionele doeleinden worden gereproduceerd en/of elektronisch worden gewijzigd, moeten voorzien zijn van de copyrightvermelding “© [Jaar] Henkel AG. Alle rechten voorbehouden. “Herdrukken is gratis, maar we vragen om een kopie van uw bestanden.

2020 Henkel N.V. België/Nederland. Alle rechten voorbehouden.

2. Algemene Voorwaarden voor afwijzing van aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van Henkel voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site – ongeacht de juridische oorzaak, inclusief aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad – is beperkt tot schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. In het geval dat SKP aansprakelijk is voor de schending van deze contractuele verplichtingen, is het totale bedrag van de schade beperkt tot de voorzienbare materiële schade. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Henkel voor productaansprakelijkheid of op de garantie die wordt gegeven. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

Henkel doet er alles aan om haar sites vrij van virussen te houden, maar we kunnen niet garanderen dat ze volledig vrij zijn van virussen. Wij raden onze internetgebruikers dan ook aan om voor het downloaden van documenten en gegevens te zorgen voor een adequate virusbescherming.

Henkel garandeert niet dat de diensten die op haar website worden aangeboden vrij zijn van fouten of vergissingen, noch garandeert zij de beschikbaarheid ervan.

3. Waarschuwing met betrekking tot de aanbiedingen van de dienstverlener (d.w.z. het kapsalon) via het platform “helpyoursalon.be/helpyoursalon.nl”.

Henkel verkoopt geen vouchers op het “helpyoursalon.be/helpyoursalon.nl” platform, maar biedt alleen een serviceplaatsingsaanbod aan. De levering van het “helpyoursalon.be/helpyoursalon.nl”-platform door Henkel is gratis. Niettemin kan het gebruik van de PayPal-service door de serviceprovider (d.w.z. de kapsalon) onderhevig zijn aan een commissie die door PayPal in rekening wordt gebracht.

Henkel herinnert er ook aan dat het aan de dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) is om na te gaan welke impact de verkoop van vouchers kan hebben op de voorwaarden om te kunnen profiteren van de bedrijfsondersteunende maatregelen die de autoriteiten naar aanleiding van de Covid-19-epidemie hebben genomen. Henkel wijst erop dat het ook de verantwoordelijkheid van de dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) is om ervoor te zorgen dat de voorgestelde vouchers en hun uitvoeringsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving en in het bijzonder met de maatregelen en aanbevelingen van de autoriteiten in het kader van de bestrijding van de Covid-19-epidemie.

Elke contractuele relatie die gericht is op de aankoop van een waardebon wordt uitsluitend gesloten tussen de dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) en zijn klant. De uitvoering van de contracten die via het platform “helpyoursalon.be/helpyoursalon.nl” worden gegenereerd, gebeurt uitsluitend tussen de dienstverlener (d.w.z. het kapsalon) en zijn klant. De dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) ondersteunt de correcte uitvoering van de voucher en de verantwoordelijkheid die verbonden is aan de uitgifte van de voucher. De voucher wordt door de klant rechtstreeks aan de dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) betaald via de PayPal-oplossing.

Henkel voert geen voorafgaande controle uit van de inhoud die op het platform wordt geplaatst door de dienstverlener (d.w.z. de kapper), wat de verantwoordelijkheid is van de dienstverlener (d.w.z. de kapper). Henkel is daarom niet aansprakelijk voor dergelijke inhoud, in het bijzonder in het geval van een inbreuk op de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, geschiktheid en/of volledigheid van de door de serviceprovider (d.w.z. de kapsalon) verstrekte informatie. Hetzelfde geldt voor alle inhoud die onwettig zou zijn, in strijd zou zijn met de rechten van derden, in het bijzonder met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht of het merkenrecht, en met betrekking tot het mededingingsrecht of oneerlijke concurrentiepraktijken.

Ook is Henkel niet aansprakelijk en kan zij niet garant staan of aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering of voor eventuele materiële gebreken of wettelijke inbreuken op de contracten tussen de dienstverlener (d.w.z. het kapsalon) en zijn klant. In de gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, kan de klant een herroepingsrecht of een retourrecht tegen de dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) genieten.

Ten aanzien van de voorwaarden voor het bestellen van waardebonnen en de uitvoering van de overeenkomst tussen de dienstverlener (de kapsalon) en zijn opdrachtgever zijn de algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden van de dienstverlener (de kapsalon) van toepassing. Hetzelfde geldt voor eventuele terugbetalingsregelingen (bijv. in geval van annulering), de dienstverlener (d.w.z. de kapsalon) is als enige verantwoordelijk.

4. Prognoses en intentieverklaringen

De toekomstgerichte uitspraken die op deze site worden gedaan, worden gegeven naar onze kennis en overtuiging. De resultaten die Henkel daadwerkelijk behaalt, kunnen echter wezenlijk verschillen van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een groot aantal concurrerende en macro-economische factoren, waarvan sommige buiten Henkels invloedssfeer liggen. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen om deze toekomstgerichte verklaringen te wijzigen, is Henkel niet van plan om alle toekomstgerichte verklaringen op deze website regelmatig bij te werken.

DIVERSEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België,Nederland en Luxemburg, zonder rekening te houden met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing op deze Algemene Voorwaarden hieronder uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de bevoegde jurisdictie voor alle geschillen met betrekking tot deze website Brussel, België. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Disclaimer: De betaling wordt direct uitgewisseld tussen het bedrijf (bijv. salonhouder) en de koper (bijv. klant) met de PayPal-oplossing.
Wij (helpyoursalon) bieden alleen de service aan om de link te genereren. Het bedrijf neemt het risico en de verantwoordelijkheid voor de betaling. De inkomsten van de online vouchers kunnen invloed hebben op de eventuele overheidssubsidies. Bespreek dit met jouw financieel adviseur.